Noterde Yapılan İşlemler Nelerdir?

Noterde Hangi İşler, İşlemler Yapılır ?

Noterler Türkiyede resmi birer kurumdur. Kamu hizmeti vermektedir.

Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre son zamanlarda Türkiyede noterler en çok muhasebe defteri onayı işlemi gerçekleştirmiştir. İkinci sırada araç satış işlemi ve üçüncü sırada ise vekaletname verme işlemleri gelmektedir

Peki Noter hangi iş ve işlemleri yapar, kendisine verilen görev nedir ? Noter 13/07/1976 tarihli Noterlik Kanunu Yönetmeliğine göre genel ve özel işleri yapmaktadır.

Noterlerin Yapacağı Genel İşlemler:

İfade tutanağı

Tespit tutanağı

Vekaletname

Defter onaylanması

Çevirme

Örnek çıkartma

İmza sirküleri

Protesto işleri

İhbar – ihtarname işleri ve tebliği

Tescil

Tanıma senedi

Muvafakatname

Sulbname

Yeddiemin senedi

Rehin senedi

Borç senedi

Fesihname

İbraname

Beyanname

Şahadetname

Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı

Emanetleri saklama tutanağı

Medeni Kanunım 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi

Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507)

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi (Borçlar Kanunu 511)

Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi

Kira sözleşmesi

Menkul mallarda hibe sözleşmesi

Taksim ve ifraz sözleşmesi

Evlat edinme sözleşmesi

Temlik

Taahhütname

Kefaletname

Vasiyetname

Vakıf senedi

Aile vakfı senedi

Evlenme sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi

Zilyetlik devri sözleşmesi

Miras taksimi G. menkul, Hibe vaadi sözleşmesi

Şirket sözleşmesi

İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi

 

Noterin Yapacağı Özel İşlemler:

Tespit işleri

Emanet işleri (emanet kabul ve saklama)

Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler

Tebligat işleri
Ayrıca 18/01/1972 tarihli Noterlik Kanunu’na göre Noterler; Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve  Mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerini de gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

İlgili Yazılar

Yorum Yazın